En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Карта «Україна. Природні і техногенні надзвичайні ситуації за регіонами з 1997 по 2006 рр.»


Об’єкт картографування і показники

        Карта складена за статистичними даними, які були перевірені шляхом оцінки і підрахунку повідомлень про надзвичайні ситуації в засобах масової інформації.
        Об’єктом вивчення є надзвичайні ситуації, які виникали на території України впродовж 1997-2006 рр. Надзвичайна ситуація – це подія несприятливого характеру: аварія, катастрофа,епідемія, стихійне лихо, масове захворювання рослин або тварин, велика пожежа, застосування засобів ураження, які привели до порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, охоплених цією подією або об'єктах чи територіях, які підпадають під вплив цієї події, яка привела або може привести до людських і матеріальних втрат.
        Карта дозволяє оцінити ризик виникнення надзвичайної ситуації в будь-якій адміністративній області України та отримати уявлення про види загроз та їх імовірність, які виникають у регіонах. Опосередковано можна визначити чутливість регіонів до різного роду загроз, додатково розглядаючи фізико-географічну карту України, карту промисловості або густоти населення.
        Цей картографічний твір відображає основні види небезпек природного та техногенного характеру, а також дозволяє виявляти тенденції, які формують найбільші загрози. Також можливе встановлення головних закономірностей та специфіки ситуації щодо безпеки регіонів з різними типами господарської спеціалізації. Ми можемо встановити особливості локалізації загроз та рівня чутливості до них на мезорегіональному та локальному рівнях.
Карта призначена для вдосконалення системи запобігання виникнення і ліквідації наслідків природно-техногенних небезпек, визначення напрямів вдосконалення механізму управління ризиками на державному та регіональному рівнях, формування нових управлінських підходів та конкретних засобів їх реалізації.
        Розглядаючи карту, можна оцінити коректність власних асоціацій щодо регіональних особливостей розподілу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та кількості НС.
Зміст карти показаний за допомогою двох показників картографування. Перший – сумарна кількість природних і техногенних надзвичайних ситуацій по кожній області України.  Спосіб картографічного зображення: картограма.
        Загалом надзвичайні ситуації (НС) впродовж вказаного періоду виникали в межах областей відносно рівномірно. Кількість природних і техногенних НС в межах області не корелює між собою, до певної міри вони мають обернену залежність. Лише в деяких областях (наприклад, Львівській) кількість НС обох видів висока. Це пояснюється великою кількістю промислових підприємств і відносно складними природніми умовами (гірським рельєфом, великою кількістю опадів).
        Для зручності читання картограми виділено 5 градацій насиченості темно-жовтого кольору залежно від кількості надзвичайних ситуацій. Межі інтервалів округлені для зручності читання:
        - до 100;
        - від 101 до 125;
        - від 126 до 150;
        - від 150 до 200;
        - понад 200.
        Другий показник дозволяє отримати більш точне уявлення про об’єкт картографування. Він показаний круглою картодіаграмою, яка складається із двох частин. Перша показує кількісне співвідношення між такими видами техногенних надзвичайних ситуацій:
        - транспортні аварії;
        - пожежі та вибухи;
        - раптове зруйнування споруд;
        - аварії на системах життєзабезпечення;
        - аварії на енергетичних системах;
        - аварії з викидом (загрозою викиду) СДОР (сильно діючих отруюючих речовин);
        - наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично-допустиму норму.
        Друга (права) частина (напівколо) діаграми відображає природні надзвичайні ситуації:
        - геологічні;
        - метеорологічні;
        - гідрологічні;
        - пожежі в природних екологічних системах;
        - медико-біологічні захворювання людини;
        - інфекційні захворювання та отруєння тварин;
        - ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.
        Розмір кожної частини картодіаграми передає кількість надзвичайних ситуацій в області. Для більшої інформативності кожна половина картодіаграми відображає кількість НС. Для покращення читаності встановлено більш крупні границі діапазонів: 50; 100; 150; 200.
        Для відображення змісту карти (надзвичайних ситуацій) враховано кольорові асоціації. Наприклад, домінуючий колір, який використаний для заливки регіонів – темно-жовтий (не синій або зелений) загалом асоціюється із об’єктом картографування. Водночас останній не є сильним подразником (на відміну від червоного або оранжевого) і не заважає сприймати зміст твору.
        Цей же принцип покладений в основу вибору кольорової гами для передачі видів надзвичайних ситуацій:
        - червоний колір для транспортних аварій;
        - оранжевий для пожеж та вибухів;
        - фіолетовий (неочікуваний) для раптового зруйнування споруд;
        - тілесний колір для аварій на системах життєзабезпечення;
        - світло-синій для аварій на енергетичних системах;
        - брудно-жовтий передає аварії з викидом (загрозою викиду) СДОР (сильно діючих отруйних речовин);
        - світло-зелений (як протиставлення) для наявності у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично допустиму норму.
        Катастрофи природного походження мають більш чітко визначені асоціації:
        - коричневий (сірий) для геологічних надзвичайних ситуацій;
        - голубий для метеорологічних;
        - синій для гідрологічних;
        - помаранчевий (оранжевий) для пожеж в природних екологічних системах;
        - світло-жовтий для медико-біологічних захворювань людини;
        - світло-зелений для інфекційних захворювань та отруєння тварин;
        - темно-зелений для уражень сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.
        Положення картодіаграм вибрано так, щоб вони якнайменше перекривали контури основи. Водночас їх географічна прив’язка має асоціюватись із усією областю, а не обласним центром. Між частинами картодіаграми наявний проміжок, який характеризує різний зміст, показаний цими фігурами. Процент аварій або надзвичайних ситуацій певного типу від загальної їх кількості можна отримати із довжини відповідної дуги. Цифрові значення не вказані, що може ускладнити сприйняття невеликої кількості НС певного типу.


Загальногеографічний і тематичний зміст карти

        Карта створена з використанням географічної основи масштабу 1:5 000 000. Географічна прив’язка  зображуваного явища не потребує особливої точності. Тому основа виконує більшою мірою естетичну роль. На ній показані:
        - державний кордон України;
        - області України з границями областей. Інтенсивність заливки площ яких є зображувальним засобом для відображення сумарної кількості природних і техногенних надзвичайних явищ;
        - міста державного підпорядкування Київ і Севастополь; показані аналогічно до областей; по ним окремо даються характеристики по кількості і структурі НС;
        - обласні центри, показані пунсонами, подано їх підписи;
        - головні річки з підписами їх назв;
        - моря, головні озера, канали і водосховища без підписів;
        - острови і коси;
        - рамка, назва карти і її масштаб.

        Завантажити карту: на сайті доступна тільки її растрова копія з низькою роздільною здатністю.

 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20