En  Ru  Ua
 

 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Інструкція авторам

     Перед початком дослідження рекомендується переглянути 5-10 опублікованих статей за останні 2-3 роки в журналах, які індексуються наукометричними базами Scopus і Tomson Reuters, щоб оцінити можливість зібрати матеріали і довести ідею до публікації.
     Стаття може бути опублікована тільки в одному журналі. Вона має бути цікавою для вітчизняного і міжнародного наукового співтовариства. Рекомендований осяг публікації – від 12 до 20 стор., тобто близько 4 тис. слів.
     Стаття має бути оригінальною не тільки в плані тексту, але і в плані головної ідеї та її інтерпретації, методик дослідження та загальних підходів його реалізації. Автори мають давати посилання на всі праці, з яких запозичені ідеї, результати або методики. Копіювання чи переписування чужого тексту є порушенням наукової етики.
     Назва статті рекомендується до 10 слів.
     Анотація українською і російською – близько 20 рядків. Анотація англійською – до 2 тис. знаків. Анотація може містити такі фрази: В статті розглянуті проблеми... Проаналізовані характерні особливості..., використані в процесі... Виявлено і обґрунтовано необхідність... На основі виконаного дослідження автор пропонує... Подано визначення відкритого явища... Показано роль процесів у суспільстві... Головна перевага пропонованої авторами... В статті ставиться задача розглянути ... на прикладі... В результаті виконаного аналізу автор вперше виконав... Це доводить, що... Це дозволяє зробити висновок, що...
     Кількість ключових слів – 8-10.
     Вступ. У вступі слід представити проблему, яка ще не вирішена наукою або розглядається неповністю. Потрібно вказати її теоретичне або практичне значення,  а також її актуальність. Обов’язково слід написати про вклад дослідження у світову науку.
     Постановка проблеми. Слід зупинитись на конкретному аспекті проблеми і його значенні для даної ситуації. Також слід викласти пропоновану методику вирішення проблеми у тій галузі науки, в якій здійснюється дослідження. 
     Слід викласти методи і методики дослідження. Описати організацію експерименту, використане обладнання і програмне забезпечення. В останньому слід вказати наявність ліцензії або чи є це програмне забезпечення безкоштовним. Слід дати детальні відомості про об’єкт вивчення. Найбільш поширеними методами наукового дослідження є: аналіз і синтез, індукції і дедукції, спостереження, опитування, науковий експеримент, лабораторне дослідження, філософський, порівняння, картографічний, моделювання, узагальнення, зміна форми представлення інформації.
     Окремим пунктом є мета дослідження.
     Огляд літератури має 2 головні цілі: продемонструвати, що автор обізнаний із останніми тенденціями і відкриттями в галузі дослідження; підтвердити актуальність теми. Велика кількість публікацій свідчить про інтерес наукового співтовариства до даної проблеми. Також огляд літератури дає змогу уточнити специфіку проблеми і передає інформацію про типові підходи колег у вирішенні даної проблеми.
     Оптимальна кількість джерел – 20-40, з них половина мають бути іноземними. Обов’язково слід використовувати нові зарубіжні джерела останніх двох-трьох років.
В огляді літератури слід вказати загальні тенденції у вирішенні проблеми. Як правило, різні джерела по-різному розглядають проблему, тому наукові напрями більш наочно передати графічно. Такий підхід дозволить виявити конфлікти в теорії і методології та висновках досліджень.
     Крім конфліктів, важливими є типові методики, які використовують науковці. Добре розглянути підходи, які використовуються в неспоріднених галузях, а також у галузях виробництва, вимоги до продукції у яких на порядок вище. Наприклад, сильними і прогресивними для автомобілебудування є рішення, які застосовуються в авіапромисловості.
     Протилежною ситуацією є виявлення пробілів у наявних дослідженнях. Англійською мовою цей термін звучить як «gap in science».
     Точка зору автора під час огляду літератури, критерії, які використовувались для її аналізу і відбору, а також напрями досліджень інших авторів повинні бути зрозумілими.
     Для пошуку статей рекомендується використовувати бази Google – Books (книги) і Scholar (наукові статті, відповідно доступні за посиланнями https://books.google.ua і https://scholar.google.com.ua/)
.
     Викладення результатів дослідження має відповідати заголовку статті і містити наукову новизну. Слід викласти, на яких конференціях доповідались результати.
     Викладення результатів включає узагальнення і оцінку результатів дослідження. Потрібно спів ставити отримані в статті результати з досягненнями інших науковців. Розглянувши інші наукові теорії, визначити, з позиції якої з них можна пояснити отримані результати.
     Оцінка точності є необхідною умовою більшості досліджень. Крім того, бажаним є співставлення числових характеристик із результатами, триманими в схожих умовах.
     Наукова стаття, як правило, містить наукову графіку: таблиці, рисунки, карти, графіки і діаграми. Стандартна методика узагальнення результатів передбачає складання таблиці і графічну інтерпретацію. Рисунки можуть бути кольоровими, але не слід використовувати колір і третій вимір без потреби. В статті бажана наявність оригінальних формул, розрахунків, статистики тощо.
     Висновки. Слід описати важливість досягнутих результатів для вітчизняної та зарубіжної науки. Вказати способи і рекомендації щодо використання отриманих результатів.
     Перспективи дослідження. Слід викласти вітчизняний і зарубіжний досвід у здійсненні такого роду досліджень. Слід приділити увагу імплементації (впровадженню) результатів дослідження для вітчизняної і зарубіжної економіки. Можливо слід вказати майбутнє результатів, викладених у статті.

 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20