En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вимоги до оформлення та подання статей

        1. Стаття має бути оригінальною, тобто написаною власноруч або у співавторстві і не опублікованою раніше у будь-яких друкованих або електронних виданнях. Стаття також не повинна одночасно бути поданою до будь-якого іншого видання у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді.

        2. Стаття має відповідати темі наукового збірника, тобто належати до географічних наук. Вона включається до однієї із 5 рубрик:
        - загальні та теоретичні питання картографії;
        - ГІС-технології в картографії;
        - дослідження природних та суспільних явищ;
        - освіта та краєзнавство;
        - історія картографії.

        3. Статті мають бути написані українською або англійською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування поданих статей та відхиляти статті, які містять граматичні помилки.

        4. Відповідно до постанови президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, що внесені до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р., №7-05/01, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи (з виділенням їх назв напівжирним шрифтом, які подаються з абзацу):

 • код УДК;
 • резюме українською мовою і 5-7 ключових слів;
 • вступ;
 • вихідні передумови дослідження (або постановка проблеми);
 • формулювання цілей статті (або мета і завдання дослідження);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій по темі статті;
 • методика дослідження (включно з описом вихідних даних, програмним та апаратним забезпеченням);
 • виклад основного матеріалу (виклад результатів дослідження);
 • оцінка та обговорення результатів;
 • висновки (та перспективи подальших досліджень);
 • перелік посилань;
 • два резюме російською та англійською мовами та 5-7 ключових слів.

        До кожної статті обов’язково додається резюме (до 2000 знаків з пробілами) та ключові слова (5-7 слів) українською, російською та англійською мовами. Резюме повинно бути змістовним, стисло відображати короткий зміст статті (вступ, мета, задачі, методи, результати) і виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації.

        5. Відомості про автора бажано подати в окремому файлі, краще в електронному вигляді: П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, тема статті, e-mail, номер телефону (розділ 3), дані про рецензента.

        6. Обсяг статті має бути не менше, ніж 10 повних сторінок. Типовий об'єм статті для міжнародного видання, яке індексується в наукометричній базі Scopus, складає 4000-6000 слів (13-20 сторінок). Розмір публікації для журналів, включених до Web of Science, складає до 7000 слів (22-25 сторінок).

        7. Кожна абревіатура подається у тексті в дужках після першого згадування відповідного словосполучення. Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) та скорочення млн, млрд дозволяється писати без крапки в кінці. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл). Між ініціалом та прізвищем також ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

        7. До статті додається роздрукований варіант, підписаний автором. Саме він розглядається на засіданні редакційної колегії.

        8. Автори опублікованих матеріалів особисто відповідають за використання термінів, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

 

Вимоги до оформлення статей

        1. Стаття подається у форматі Microsoft Word 97-2003 (doc). Не рекомендується використовувати формати docx (Word 2007-2010) та rtf.

        2. Форматування тексту статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, всі поля – 2 см). Абзацний відступ для всієї статті, крім назви статті – 0,7 см. Остання вирівнюється по центру без абзацного відступу.

        3. Ілюстрації краще подавати окремими файлами з розширенням TIFF або JPG. Допускається створення рисунків засобами Word, Corel Draw, Adobe Illustrator, Flash, MS Power Point або від руки. Рисунки, виконані в графічних редакторах, рекомендується растеризувати, щоб уникнути проблем із сумісністю версій. Доцільно розміщувати рисунок з абзацу після першого посилання на нього або на наступній сторінці у тексті статті.
        Стаття може містити кольорові ілюстрації. Рекомендується не розміщувати великі рисунки поряд, оскільки є певні технологічні обмеження на двосторонній друк. Також не бажано розміщувати багато ілюстрацій у кінці статті.

        4. Таблиці повинні бути створені лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту, вирівнювання по центру. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер, заголовок та супроводжуватися внизу посиланням на джерела, наприклад: «Складено за матеріалами [1]». Те саме стосується рисунків.

        5. Формули набираються у редакторі формул програми Word – «Microsoft Equation».

        6. Якщо стаття містить рисунки, таблиці або діаграми, слід додатково надіслати її PDF-версію.

 

        Зразок правильно відформатованої статті

 

Вимоги до переліку посилань

        1. До статті додається перелік посилань в алфавітному порядку. Рекомендується подавати не менше 12 посилань, з яких не менше 30% на іноземні джерела і така ж кількість нові публікації (опубліковані не раніше, ніж за 5 років).

        2. Оформлення переліку посилань виконувати за стандартом ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Згідно із стандартом, бібліографічна інформація матиме такий вигляд:

 • Для книг - імена авторів або редакторів, назва книги, місце публікації, видавництво, рік видання, кількість сторінок.
  Приклад: Гирс А. А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов. Л. : Гидрометеоиздат, 1974. 488 с.
 • Для публікацій у періодичних виданнях - імена авторів, назва статті, назва видання, рік видання, номер випуску, сторінки, на яких розміщено статтю
  Приклад: Klaassen L., Scimemi G. Theoretical issuers in urban dynamics. Dynamics of Urban Development. NewYork, StMartin`s Press, 1981, pp. 8–28.

        3. Транслітерація. Бібліографічний опис джерел кирилицею потрібно транслітерувати латиницею відповідно до міжнародного стандарту ISO 9. Транслітерація бібліографічної інформації необхідні для адекватної індексації статей міжнародними наукометричними базами даних. Загальна схема транслітерації виглядає так:

 • для книг (монографій, посібників тощо): транслітерація імен авторів або редакторів; транслітерація назви книги (курсивом); переклад назви книги англійською мовою (у квадратних дужках); місце публікації, видавництво, рік видання, кількість сторінок; мова видання (у круглих дужках).
  Приклад: Krylov M. P. Regional?naa identicnost? evropejskoj Rossii. [Regional identity is European Russia]. Мoscow, 2010, 240 p. (In Russian).
 • для публікацій у періодичних виданнях: транслітерація імен авторів; транслітерація назви статті; переклад назви статті англійською мовою (у квадратних дужках); транслітерація назви періодичного видання (курсивом); переклад назви періодичного видання англійською мовою (у квадратних дужках); місце публікації (для матеріалів конференцій), рік видання, номер випуску, сторінки, на яких розміщено статтю; мова статті (у круглих дужках).
  Stafijcuk V. Teritorial?na struktura avtorstva politiko-geograficnih publikacij v Ukraini za 1990-2012 roki [Territorial structure of the authorship of publications in the field of political geography in Ukraine during 1990-2012 years]. Geografia ta turizm [Geografia ta turizm], 2014, Vol. 27, pp. 184–191. (In Ukrainian).

        Редколегія пропонує авторам використовувати такі ресурси автоматичної транслітерації: - для україномовних джерел: http://translit.kh.ua/#iso9 (у випадаючому списку слід обрати ISO 9:1995); - для російськомовних джерел: http://tran.comze.com/ISO9_translit.html.

        4. Посилання на джерела у тексті статті можна робити двома способами:

 • у квадратних дужках згідно з номером у списку літератури: [8]; [2, с. 34]; [16, с. 27-28])
 • шляхом вказівки прізвища автора і року видання джерела у круглих дужках: (Остапенко, 2013); (Raagmaa, 1996, с. 26);
 • якщо цитуються кілька робіт одного і того ж автора одного року видання, слід додавати літери латинського алфавіту a, b, c тощо після року видання.

        

Додатково ускладнюють верстку статті такі елементи:

 • автоматична нумерація і маркери в списках. З метою уніфікації вигляду всіх статей рекомендується не застосовувати ці функції;
 • пробіли на початку речення;
 • абзацні відступи, зроблені табулятором;
 • рисунки та їх назви, вставлені в таблиці і написи;
 • рисунки, вставлені в документи Word;
 • обтікання рисунків текстом;
 • об’єкти OLE;
 • зноски засобами Word;
 • гіперпосилання у тексті статті, розриви колонок, рядків і сторінок, які перенесені шляхом копіювання з Інтернету.

 

Подання статей

        1. Статті для збірника наукових праць «Часопис картографії» подаються в кімнату 621, де розміщений науково-дослідний сектор Картографії та геоінформатики, який в тому числі займається виданням збірника.

        2. Приймання статей здійснює відповідальний секретар збірника Орещенко Андрій Васильович, к. геогр. н.

        3. Файли з текстом і рисунками краще надіслати по електронній пошті на адресу logograd@ukr.net. Можна подати особисто на CD/DVD-RW або на флешці.

        4. Збірник виходить приблизно один раз на 4-6 місяців (2-3 рази на рік), орієнтовно в березні, травні або вересні і грудні.

        5. Після отримання тиражу з поліграфії ми повідомляємо авторів електронною поштою або телефоном. Є можливість надіслати збірник поштою, але в цьому випадку до вартості статті додається вартість розсилання 15 грн. Для цього потрібно вказати точну адресу і правильний індекс. Якщо індекс не співпадає з адресою, бандероль на пошті не приймуть.

 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20