En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УДК 338:001.895

Візерська М. С.

Національний університет харчових технологій

Використання інноваційних продуктів та технологій як елемент управління життєвого циклу туристичного продукту

      В даній статі було проаналізовано сутність поняття «життєвий цикл продукту», класичні ключові його фази та запропоновано інноваційний підхід до виділення стадій життєвого циклу туристичного продукту. На основі аналізованого матеріалу запропоновано найпростіше програмне забезпечення для управління ЖЦТ на різних його етапах. Розглянуто підходи маркетингового дослідження ринку туристичних послуг, новітні методики продажу туристичних продуктів, розглянуто мережеві канали збуту туристичного продукту, можливі причини спаду продажу та перспективи для таких продуктів.
      Автором запропоновано та проаналізовано такі етапи життєвого циклу туристичного продукту:

 1. Дослідження ринку. Зроблено акцент на важливості правильного та достовірного аналізу маркетингової інформації.
 2. Розробка продукту. Принципи розробки мають ґрунтуватися на суспільних потребах та сучасних тенденціях, що склалися на ринку туристичних послуг.
 3. Вихід продукту на ринок. Проаналізовано новітні канали продажу продукту, сучасні маркетингові рішення.
 4. Зростання продажу. Проаналізовано цінові та нецінові методи популяризації нового туристичного продукту.
 5. Етап зрілості продукту. Необхідна підтримка продажу продукту здійснюється за допомогою новітніх медіа-засобів.
 6. Спад продажу. Автором акцентується увага на необхідності дослідження причин спаду продажу, помилках менеджменту і маркетингової стратегії підприємства, задля подовження життєвого циклу вже існуючого продукту та економії матеріальних та трудових ресурсів, що будуть покладені на створення нового.
 7. Вихід продукту з ринку. Активні маркетингові дослідження цього етапу стануть перевагою при проектуванні нового продукту чи послуги для туриста, адже вкажуть на можливі перспективи розвитку ринку туристичних послуг вцілому, перспективи випускаючої компанії та можливі втрати комерційної вигоди, що стались з визначених в ході досліджень причин.

Використання такої глибокої і детальної моделі ЖЦТ в туризмі дозволить мінімізувати витрати підприємств на створення нових продуктів, адже приорітет даної моделі спрямований на забезпечення подовження життя існуючих товарів та послуг шляхом використання ресурсів підприємства для превентивних заходів.
      Ключові слова. Життєвий цикл товару, життєвий цикл туристичного продукту, етапи життєвого циклу продукту, маркетингові дослідження ринку, реклама послуг, мережа Інтернет, причини спаду попиту.

 

      Вступ

      Життя кожного товару обмежено появою нових способів задоволення потреб ринку, появою нових товарів і технологій. Дослідження життєвого циклу туристичного продукту та факторів, які впливають на продукт у визначеній стадії, грає важливу роль у плануванні підприємством маркетингових заходів. Індустрія туризму дуже гнучка для інновацій і швидко їх сприймає, через це необхідно періодично перегляди підхід до продукту підприємства та заходи, що застосовуються до нього.

 

      Аналіз останніх публікацій на цю тему

      Дана проблема розглядається у літературі з маркетингу. Їй присвячено розділи у великій кількості підручників для вивчення маркетингу в туризмі, таких як «Маркетинг тур продукту», авторів Карягіна Ю. О., Тимошенко З. І., Демури Т. О., Муніна Г. Б.; «Маркетинг в туризмі» автора Миронова Ю. Б.; «Організація туристичної діяльності в Україні», автор Кифяк В. Ф. а також у підручнику «Ринок туристичних послуг» Любіцевої О. О.

 

      Виклад матеріалу дослідження

      Життєвий цикл товару (ЖЦТ) – це концепція, яка намагається описати виробництво, збут продукту, прибуток, конкуренцію і стратегію маркетингу у часі: з моменту появи товару на ринку до його зняття з виробництва і продажу. Вперше поняття життєвого циклу товару описав американський науковець Т. Левітт у 1965 р.
      Концепція ЖЦТ виходить з того, що кожен товар, якими б відмінними споживчими властивостями він не володів, має свій певний період ринкової стійкості, тобто перебуває, «живе» на ринку обмежений час. Рано чи пізно він витісняється з ринку іншим, більш сучасним або більш дешевим товаром.
      Цінність концепції життєвого циклу товару полягає в тому, що вона підкреслює, що хоча основні потреби можуть бути незмінними (пересування, зв'язок, розваги), існуючі товари не завжди будуть задовольняти потреби споживачів. Таким чином, незважаючи на те, що, можливо, не вдасться точно визначити позицію товару на кривій ЖЦТ, напевно відомо, що в якийсь момент товар потрапить на ринок і буде залишатися там до тих пір, поки товар – конкурент не почне задовольняти потребу краще або за більш низькою ціною, або поки нова технологія не зробить його форму задоволення потреби застарілою. На додаток до цього можна сказати, що різні стадії життєвого циклу вимагають різних підходів як власне до товару, так і до маркетингових рішень [4].
      Класична теорія маркетингу виділяє чотири стадії кривої життєвого циклу товару: етап впровадження, зростання, зрілості та етап спаду.
      Виходячи з того, що інноваційні процеси охоплюють всі процеси сучасного виробництва, використовуються на всіх етапах життєвого циклу продукту, а в кремих випадках, навіть, допомагають проводити моніторинг причин виходу продукту з ринку, автор пропонує розглядати з точки зору інноваційного менеджменту такі етапи життєвого циклу туристичного продукту:

 1. Дослідження ринку.
 2. Розробка продукту.
 3. Вихід продукту на ринок.
 4. Зростання продажу.
 5. Етап зрілості продукту.
 6. Спад продажу.
 7. Вихід продукту з ринку.


      Етап 1. Дослідження ринку

      Однією з основних умов ефективного функціонування підприємства, яке мас ринкову орієнтацію, є детальне пізнання оточення і поточний моніторинг змій, які у ньому відбуваються. Головною передумовою проведення маркетингових досліджень на туристичному ринку є потреба отримання такої інформації, при якій прийняття рішень не буде обтяжене високим ризиком. Туристичний ринок не володіє власними методами проведення досліджень і використовує у цій сфері загальноприйняті методи маркетингових досліджень.
      Достовірна, якісно зібрана інформація дає фірмі змогу досягти певних конкурентних переваг, що знижує фінансові ризики і небезпеки для образу фірми, дозволяє об'єктивніше визначати ставлення споживачів до фірми та її продуктів, аналізувати зовнішнє середовище, вдосконалювати стратегію і тактику ринкової поведінки, підвищувати довіру до реклами.
      У літературі з маркетингу трапляється багато визначень маркетингових досліджень. Зокрема американський професор маркетингу Ф. Котлер, визначаючи суть досліджень, звертає увагу на сукупність дій, які потрібно викопати, перед тим як буде прийняте ринкове рішення. Білоруський маркетолог А. Дурович визначає маркетингове дослідження як збір, обробку й аналіз даних з мстою зменшення невизначеності, яка присутня при прийнятті маркетингових рішень. Беручи за основу визначення відомого американського вченого та інших фахівців, зазначимо, що маркетингове дослідження є системним і об'єктивним пошуком та аналізом інформації для ідентифікації й вирішення довільної проблематики у сфері маркетингу.
      Маркетингове дослідження є системним у тому разі, коли всі прийняті рішення у його межах є старанно організованими та запланованими. Об'єктивність маркетингового дослідження забезпечується застосуванням наукових методів вирішення маркетингових проблем.
      Маркетингові дослідження, які ведуться для потреб туристичного підприємства, стосуються нагромадження та оброблення інформації про:

 • туристичний ринок, суб'єктів, які на ньому функціонують;
 • ринкову позицію підприємства;
 • конкурентне середовище;
 • продаж туристичних послуг у часовому та просторовому вимірах;
 • поведінку споживачів у процесі продажу;
 • ступінь задоволення туристів;
 • спостереження за цільовим ринком;
 • інструменти впливу комплексу маркетингу (marketing-mix), про продукт, ціну, дистрибуцію, комунікацію підприємства з ринком;
 • прогнозування тенденцій розвитку ринку на перспективу.

      Проведення маркетингових досліджень забезпечує інформаційну базу для прийняття управлінських рішень менеджерами туризму. Вони дозволяють: виявити значущі проблеми, які заважають ефективному веденню бізнесу; причини їх виникнення і можливі шляхи вирішення; визначити майбутні тенденції на туристичному ринку; виявити резерви та нові можливості; найти ефективні шляхи ведення бізнесу, а також дають можливість краще зрозуміти запити ринку і зменшують ймовірність ризику від змін, які постійно виникають на ринку [4].
      Маркетингові дослідження включають отримання первинних данних та обробку вторинних, раніше отриманих данних шляхом дослідження публікацій, вивчення довідників, статистики подорожей, тощо. В цьому допомагає мережа Інтернет. Глобальне сховище інформації є невичерпним джерелом даних. Тут можна знайти будь-яку інформацію на спеціалізованих сайтах, отримати підписку на журнал та розсилку інформаційних листів щодо турів конкурентів, знайти підшивку минулих випусків журналів про мандри та багато іншої різнопланової інформації.
      Спеціальне прикладне програмне забезпечення середовища Microsoft Office, Open Office та аналогічних пакетів дозволить представити результати дослідження в табличному чи графічному вигляді.

Етап 2. Розробка продукту

      Створення нового турпродукту послідовно проходить через такі етапи:
      - Генерування ідей відносно турпродукту, його кількісних і якісних властивостей на основі постійного вивчення дійсного і потенційного попиту. Ця робота винна проводитися постійно, тому що в туризмі мода, прихильності, переваги часто змінюються.
      На цьому етапі розробки тур продукту важливим компонентом є наочне представлення, візуалізація ідеї, її виклад в предметному вигляді. Тут допоможуть ті самі продукти офісного середовища. Крім того, необхідно зробити огляд потенційних партнерів, а також, встановити з ними зв'язок. Це можливо зробити без особистого контакту через велику кількість додатків та програм для комунікації, напр., Skype, WhatsUp, Viber, а також, посередництвом електронного листування та комерції.
      - Розробка концепції нового турпродукту. Полягає в наданні йому конкретних споживчих властивостей, що відповідають попиту цільового ринку і матеріально-технічним та фінансовим можливостям туристичної фірми. Мається на увазі вибір маршруту, програми, виду туризму, набору і класності послуг.
      Інтернет дає вичерпний перелік можливостей для цього. З його допомогою можна отримати доступ до баз даних готелів, авіаперевізників, підприємств бронювання авто. Є і можливість доступу до глобальних і спеціалізованих систем бронювання туристичних послуг. Їх використання дає можливість порівняти ціни і можливості різних вітчизняних і зарубіжних компаній. За допомогою даних систем скорочується час на створення продукту і знижується його вартість шляхом пошуку більшої вигоди в ціні для розробника.
      На цьому етапі за допомогою різноманітного програмного забезпечення варто розробити віртуальну версію туру, яка не тільки дасть повне уявлення про тур до його апробації, а й допоможе в майбутньому шляхом його демонстрації ефективніше продавати споживачеві.
      - Пробний маркетинг, що означає продаж на ринку першої партії нового турпродукту з метою визначення відносин до нього потенційних покупців, а також виявлення й усунення можливих недоліків.
Шляхом підтримки зворотнього зв’язку з першими приймаючими споживачами можна у вигляді анкетування, опитування, листування, інтернет-конференції виявити недоліки продукту, виділити ключові та важливі моменти і більш оперативно їх усунути. Також, підтримуючи зв’язок з туристом на місці його відпочинку можна оперативно коригувати проблемні моменти. Таким чином, туристичний сервіс виходить на абсолютно новий рівень, рівень повної та беззаперечної клієнтоорієнтованості.
      - Комерціалізація нового турпродукту, що полягає в організації його масового продажу. Цей етап знаменує перехід продукту до наступної стадії його життєвого циклу [2].
      Туристичні продукти розробляються на основі наявних туристичних ресурсів і забезпечуються туристичною інфраструктурою. Туристичні компанію оцінюють атрактивність ресурсів багатьма критеріями, наприклад, за доступністю, за відповідністю об’єкту тематиці майбутнього продукту, розташування об’єкта відповідно до маршруту подорожі, культурно-пізнавальна цінність об’єкту, тощо.
      Проте, є низка об’єктів, які є своєрідними символами країни, чи міста, та які відвідуються туристами найчастіше за все, не зважаючи на основну мету подорожі. Такими є Ейфелева вежа в Парижі, Червона площа в Москві, Монумент Свободи в Нью-Йорку, Стіна Плачу в Єрусалимі, Піраміди в Єгипті, Софійський Собор та Києво-Печерська Лавра в Києві.
      Автором пропонується топ-30 туристичних місць України, які мають найбільшу атрактивність для сучасних туристів як іноземних, так і внутрішніх (рис. 1).

 

Найпривабливіші туристичні об’єкти України

Рис. 1. Найпривабливіші туристичні об’єкти України

 

      Етап 3. Вихід продукту на ринок

      На цьому етапі постає питання де і як продавати вироблений продукт. Звичні канали збуту вже відживають свій час. Нині все більшої популярності набирає «безконтактний» продаж, коли туристу не обов’язково звертатися в офіс туристичної агенції.
      Мережа Інтернет може стати не тільки незамінним помічником при створенні туристичного продукту, а й ефективним інструментом продажу. В такому випадку, агенту необхідно мати в арсеналі кілька способів оплати послуг, мінімальний набір оргтехніки, підключити послугу електронного підпису і, звичайно, власне магазин в інтернет-просторі.
      Безліч сервісів пропонує розмістити інтернет-магазин на торгівельному майданчику як за символічну плату, а й, навіть, деякі – безкоштовно. Найвідомішими на сьогодні торгівельними майданчиками є Prom.ua, olx.ua та rozetka.com.ua. Функції магазину може виконувати і сайт агенції, якщо це передбачено функціональним наповненням, тобто, передбачено підключення модулю «вітрина».
      Все більшу популярність набирає продаж у соціальних мережах. Тут можна розміщувати інформацію про себе, про свої послуги, спеціальні пропозиції, рекламу, спілкуватися з потенційними споживачами. Головна перевага соціальних мереж – безкоштовність використання.
      Ще один спосіб продажу в інтернеті – створення інтернет-магазину з шаблону і розміщення його під власним доменом. За таким принципом працює нині дуже популярна система ItTour. Крім підтримки турагенств, вона працює як система бронювання. Система пошуку та бронювання турів «Айті-тур» є універсальним інструментом для роботи менеджера по туризму. Система дозволяє порівнювати ціни від всіх провідних операторів України в одному вікні, зберігати інформацію про всіх заявках агентства (в т.ч. заброньованих у різних операторів) в одній системі. В системі представлені понад 1,5 млрд турів від 67 туроператорів по 78 країнам.
      Але продажі в інтернеті були б неможливі без сучасних надбань у сфері електронної комерції. Електронна комерція – термін, що відноситься до використання Інтернету для проведення комерційних операцій між підприємствами або між підприємством та споживачами.
      Електронна комерція є одним з основних елементів електронного бізнесу й охоплює будь-які форми ділових угод, укладання яких здійснюється електронними засобами замість фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту.
      Сучасна електронна комерція представлена у вигляді електронних грошей, крипто валюти, електронних гаманців, систем інтернет-банкінгу та систем ios-pay, Android-pay, а також, обмінних систем PayPal, Web-money та їх аналогів. Значна перевага їх у можливості внутрішньої конвертації валют, безособової участі в процесі оплати, відносно низькій вартості обслуговування і їх беззаперечній зручності для користувача.
      Електронний підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

      Етап 4. Зростання продажу

      В певний момент життєвого циклу продукту він стає відомим та починає охоплювати свою певну аудиторію. Якщо цього не сталося, необхідно переглянути маркетингову стратегію та вжити заходів задля популяризації продукту.
      Стандартно, вести конкуренцію можно ціновими і неціновими методами. Якщо цінові методи передбачають лише зниження ціни продукту, то для нецінових методів є величезний інноваційний потенціал, адже цей простір не є сталим і постійно змінюється.
      Серед нецінових методів популяризації тур продукту можна виділити:

 • Введення ексклюзивних послуг;
 • Зміна якості продукту;
 • Пожвавлення рекламної кампанії;
 • Ко-брендинг – обєднання з відомим брендом для спільного проведення рекламних акцій;
 • Розробка бонусних програм та системи лояльності;
 • Ре-брендинг – незначна зміна ознак фірмового стилю;
 • Заохочення до продажу партнерів;
 • Тощо.

      Засобами новітніх технологій найпростіше рішення для фірми – використання реклами. За допомогою технологій можливим є створення та розміщення реклами. Зазвичай новостворені туристичні агентства вибирають дешеві рекламні засоби. Це пов’язано з тим, що туристичне агентство з невисоким товарооборотом не має можливості організувати повномасштабну рекламну компанію. Реклама в мережі Internet не потребує великих затрат і є досить ефективною в сучасних умовах комп’ютеризації суспільства. Користування мережею Internet в рекламних цілях є досить зручним, тому що пропонує велику кількість різноманітних варіантів реклами. Крім того, є можливість розміщувати рекламу у різних формах: відео-файли, рекламні звернення, рекламні каталоги, презентації, та багато інших форм.
      Розміщення реклами в соціальних мережах може бути як платним, так і безкоштовним, розміщення реклами на спеціалізованих сайтах також, розміщення в пошукових системах тільки платне.
      Перевагами реклами в мережі є:

 • масовість;
 • динамічність, що проявляється у простоті розміщення, коригування та видалення;
 • простота створення та впровадження, що означає відсутність необхідності звертатися до фахівців з реклами для її розробки, адже користувач, що володіє базовими навичками користування комп’ютерними програмами редагування графічних зображень може створити звернення власноруч.

      Рекламні функції може виконувати web-сторінка або сайт. Нині web-сайти виконують безліч функцій. Вони можуть містити вбудований модуль пошуку та бронювання туру, бути архівом публікацій, журналів і каталогів та містити вичерпну інформацію про можливості як для клієнтів, так і для партнерів.

      Етап 5. Етап зрілості продукту

      Дана стадія життєвого циклу туристичного продукту характеризується тим, що на даний продукт існує сталий попит. Він завоював свого споживача, ним активно користуються. Це найбільш тривала стадія життєвого циклу продукту. Щодо технічної і технологічної підтримки продукту, на цьому етапі активно використовують технічні засоби маркетингу та надбання маркетингової сфери інновацій. Тобто, всі технології рекламного характеру, напр., віртуальні екскурсії, мультимедія, тощо.

      Етап 6. Спад продажу

      Для цієї стадії життєвого циклу туристичного продукту характерним є погіршення попиту продукту внаслідок не повного задоволення ним очікувань споживача. Тут варто повернутися до досліджень ринку і виявити причини спаду. Їх можуть провокувати різні фактори. Причини спаду попиту на туристичний продукт умовно можна поділити на 5 груп:

 1. Зміна моди. Суспільство завжди підкоряється певним загально прийнятим тенденціям часу, які називають модою. Такі тенденції охоплюють великий обсяг сфер життя людини. Це стосується суспільної поведінки, вподобань щодо їжі, одягу, косметики, тощо. Моду викликають цілеспрямовані дії брендів, виробників товарів або безумисні дії суспільних діячів, кумирів молоді, публічних персон. Сучасне суспільство пропагує здоровий образ життя, прагнення до саморозвитку, самопізнання та мандрів. Дана тенденція моди дуже корисна для туристичного бізнесу.
 2. Моральна застарілість продукту. Туризм – передусім враження. Користуватися постійно одним і тим самим продуктом, хоч би яким цікавим і насиченим він не був, готові далеко не всі. Тому, туристичні фірми періодично модернізують продукти, поповнють їх асортимент і виводять з ринку ті, що вже втратили свою новизну. Стандартно, термін життя продукту в туризмі становить 3-5 років.
 3. Зниження якості продукту. Зниження якості може бути причиною зміни постачальника, коливатися залежно від сезону, може залежти від зміни персоналу підприємства, що обслуговує туриста. Але зниження якості продукту при збереженні його ціни неодмінно призведе до спаду його продажу.
 4. Помилки маркетингової стратегії. Помилки можуть стосуватися неправильного підходу до ціноутворення, провальної рекламної кампанії, збутової стратегії. Маркетинг відіграє ключову роль у стані попиту на продукт, тому важлив приділяти йому увагу та постійно підтримувати зворотній зв'язок зі споживачем, аби розуміти об’єктивний рівень співвідношення ціна-якість продукту, бачити ринкову ситуацію та вчасно реагувати на будь-які зміни в структурі попиту і потреб сучасного туриста. Адже, який би не був якісний продукт, необхідно правильно визначити кому, де і як його продати. Бувають випадки, коли продукт сам забезпечує собі рекламу, але такі випадки вкрай рідкісні. Тому, правильна побудова маркетингової стратегії означає половину успіху продукту компанії.
 5. Неефективний менеджмент. Персонал компанії та її партнери повинні бути зацікавлені у продажу продукту. Необхідно вчасно та правильно стимулювати до продажу конкретного продукту.
  На цій стадії життєвого циклу продукту необхідно прийняти важливе для його подальшого життя рішення: перейти до його модернізації або повністю вивести з ринку. Частіше, продукт частково або повністю змінюють, ніж припиняють продаж, адже розробка нового продукту потребує значних вкладень фінансових та трудових ресурсів. Тому, простіше і дешевше переробити продукт, враховуючи ті фактори зниження рівня продажу, що було зазначено вище. В дуже рідких випадках це не є можливим і тоді продукт входить у фінальну фазу свого життєвого циклу.

      Етап 7. Вихід продукту з ринку

Даний етап життєвого циклу продукту є досить важливим, адже тут важливо зробити повний аналіз життя продукту, врахувати статистику його продажу і зробити глибинний аналіз причин неможливості його подальшого розвитку. В цьому допоможе зворотній зв'язок з його споживачами, адже хто, як не його споживач може пояснити чому не хоче його більше купувати.

      Продовження активних маркетингових досліджень стане на користь для визначення можливих змін в самому продукті та визначення причин спаду його продажу. Враховуючи цей досвід у подальшій роботі, в майбутньому можна уникнути суттєвих втрат при формуванні нового більш рентабельного продукту і підняття популярності вже існуючих.

 

      Висновки і перспективи дослідження

      Отже, дослідження життєвого циклу туристичного продукту та факторів, які впливають на продукт у визначеній стадії, грає важливу роль у плануванні підприємством маркетингових заходів. Індустрія туризму дуже гнучка для інновацій і швидко їх сприймає, через це необхідно періодично перегляди підхід до продукту підприємства та заходи, що застосовуються до нього.

      Рецензент – кандидат географічних наук С. П. Батиченко

 

      Література:

 1. Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевої. Мн.: Економпресс, 1998. 400 с.
 2. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации. М. 1998.
 3. Пуцентейло П.  Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007.
 4. Маркетинг : навчальний посібник / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик,  Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська. Київ : Наш час, 2007.

Надійшла до редакції 26 квітня 2019 р.

 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20