En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 14

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Агапова О. Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні
Small-scale mapping for the planning of alternative energy development in Ukraine
Методи та принципи розроблення серії карт банківської системи України
Elaborating methods and principles of map series of ukrainian bank system
Бібік Л. А. Особливості створення проекту рекреаційно-туристичного атласу України
Particularly the creation of the project «Recreational and tourism atlas of Ukraine
Василець Л. С. Картографування залізничної мережі Південної залізниці
Southern railway network mapping
Ладур А. М. Аспекти картографування впливу забрудненості території радоном – 222 на онкозахворюваність населення Кіровоградської області
Aspects in mapping influencing of radon-222 on cancer morbidity in Kirovograd region
Максимчук А. О. Планування розвитку територій в сучасних умовах
Planning of territorial development in modern conditions
Ніжинська Ю. В. Розробка навчального атласу з екології
Educational development of atlas ecology
Орещенко А. В.
Ставнича Т. П. Складання карт населення України
Mapping the population of Ukraine
Турчик Т. В. Картографування динаміки інвестицій в сферу ІТ-технологій
Mapping dynamics of investments in IT-technologies

GIS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY
(based on the materials of the conference "GIS ESRI in Ukraine")

Білоус Л. Ф. Геоінформаційні виміри ландшафтних різноманіть
GIS measurements of landscape varieties
117
Дрич С. К.,
Применко Я. В.
Особливості створення та застосування сучасних індексних кадастрових карт та планів
Features of creation and application of modern indexand cadastral maps and plans
126
Калягіна Н.,
Ніколко М.,
Шваб І.,
Цибульська Н.,
Кузін І.
Відкриття нових сайтів АРТ, ґрунтуючись на проведеному картуванні в Запорізькій області
The opening of new sites of art based on the mapping conducted in the Zaporozhye region
135
Клочко Т. О. Дослідження історії рекультивації бурових майданчиків за допомогою ArcGIS та ДЗЗ
Research of the history of drilling sites reclamation using ArcGIS and remote sensing
142
Щодо проблеми застосування геоінформаційних технологій в системі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Application of GIS technologies in the National joint stock company «Naftogaz of Ukraine»
151
Майстренко С. Я.,
Литвинов Л. В.,
Хурцилава К. В.
Типовые правила корректности топологии в геоданных и их применение к сфере лесного хозяйства на примере системы «ГИС-Леспроект»
Standard terms of correctness topology in geodatabase and their application to the field of forestry in the case of «GIS Lesproekt»
159
Путренко В. В. Кластеризація геопросторових даних земного покриву України
Spatial data clustering of Ukraine land cover
169
Стадніков В. В. Основні принципи розробки регіональ-ної автоматизованої системи місто-будівного кадастру Одеської області
Basic principles of development of regional automated system of urban cadaster Odessa region
179
Стрижак О. Є. Управління корпоративними знаннями у середовищі ArcGIS
Environmen knowledge management in a medium ArcGIS
193
Томченко О. В. Моніторинг стану водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій
Monitoring of water ecosystems using GIS/RS-technology
206

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Запальська В. О. Інвестиційна привабливість земельних ресурсів на прикладі Вінницької області
Investment attractement of land resources on example of Vinnytska region
Лозовіцький П. С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води річки Остер
Monitoring mineralization of chemical composition of the Oster river
Лозовіцький П. С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Остра за трофо-сапробіологічними показниками та специфічними речовинами токсичної дії
Ecological status and ecological assesment of the Oster river water upon trophy-saprobiological indicators and specific substances of toxic effect
Матвієнко В. М.,
Сонько Я. В.
Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років
Comparative characteristics of Odessa master plan in 2007 and 2015
Картографічно-геологістична характеристика Західного регіону України
Cartographic and geologistics characteristics of Western region of Ukraine
Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв’язків
Assessment of natural resource potential of Lviv region in the context of social and geographical relations
Інтерактивна карта пунктів прийому вторсировини у місті Києві
Interactive map of salvage receiving points in Kiev city
Морфологічні та морфометричні парамет-ри як важливі чинники формування еколого-геоморфологічного стану урбо-системи Новгорода-Сіверського
Morphological and morphometric parameters of relief as important formation factors of ecological and geomorphological consistence of Novgorod-seversky urban system
Стан природного середовища, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
State of natural environment, measures and prospects of overcoming consequences of the Chernobyl catastrophe

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Дудун Т. В.

Картографування розвитку середньої освіти в освітньому комплексі України
Mapping of secondary education development in that complex of Ukraine

357
Криворук А. В. Особливості створення навчального електронного посібника для школярів «Сумська область»
Features of creating educational manuals for students «Sumy Region»
366

HISTORY OF CARTOGRAPHY

Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ
Early printed edition by Nicolas de Fer in fund of Sector of cartographic editions of VNLU
377
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20