En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 10

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Войцехівський В. В. Картографічні проекції для зображення лінійних споруд на території України
Cartographic projections for linear structures imagination on Ukraine territory
Дудун Т. В. Аналіз картографування розвитку освітнього комплексу в національних атласах
The mapping analysis of study complex development in national atlases
Курач Т. М. Методи експертиз
Methods of examinations
Мельник С. О. Узгодження висотних систем для території України
Matching of altitude systems in Ukraine
Онищенко М. Г.,
Остроух В. І.
Стінна навчальна карта «Україна. Екологічна ситуація» як приклад картографування екологічної та природно-техногенної безпеки України
Wall educational map «Ukraine. Ecological situation» as an example of mapping of the environmental and nature-technic safety of Ukraine
Полякова Н. О. Дослідження національних атласів за семіотичними ознаками
The research of national atlases using cartographic marks
Шевченко Ю. М. Картографування еколого-небезпечних відходів
Mapping of ecologically dangerous vastes
Щеглов О. В. Розробка електронного путівника як засобу вивчення історії міста Києва
Development of electronic guide for researching the history of Kiev

GIS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY

Бабин А. Ю. Дослідження зміни поверхні Київського водосховища за даними ДЗЗ
Research changes in surface Kiev reservoir according to ERS
71
Зубченко О. С.
Лижник Г. Л.,
Свідзінська Д. В.
Аналіз сучасної структури землекористування території на основі дешифрування даних ДЗЗ (на прикладі Мурованокуриловецького району Вінницької області)
The RS-based analysis of the land-use pattern (the example of Murovanokurylovetsky region, Vinnitska oblast)
Петрушенко И. В.,
Дубалат С. С.,
Кучеренко Н. В.
Использование программного обеспечения Bilko для обработки данных ГИС
Using the software Bilko for data processing GIS
Поправко О. В. Застосування геоінформаційних систем (ArcGIS) в землевпорядкуванні
Using of GIS (ArcGIS) in land management
Романова М. О. Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС
Creating of digital relief models on example of Nikolaev region in the environment of GIS

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Бейдик О. О.,
Орещенко А. В.,
Малофєєва О. В.
Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області
Recreation and tourist resources estimation of Cherson region
Данильченко А. О.,
Іващенко П. М.
Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області
The analysis of air pollution in Kyiv region
Данько К. Ю. Типи русел річок басейну Стиру, їх гідравлічні особливості та умови стійкості
Stream types of styr basin rivers: hydraulic features and conditions of stability
Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області)
Mapping and analysis of biocentric network configuration (Lubensky region, Poltava oblast)
Запотоцький С.,
Горин І.,
Левицька О.,
Запотоцька В.
Регіональні особливості житлового будівництва в Україні
Regional features of housing construction in Ukraine
Каральова К. А. Моделювання функціонального зонування території національного природного парку
Functional zoning territory modeling of national natural park
Лозовіцький П. С. Екологічне оцінювання якості води Шостки
Environmental assessment of water quality in Shostka town
Мойсеєнко О. П. Шляхи оптимізації діяльності національного природного парку «Голосіївський»
Activity optimization ways of «Goloseevsky» national natural park
Матвієнко Н. М.,
Озеранська Г. О.
Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах
Tourism policy and programs of tourism development in the Netherlands
240
Лозовіцький П. С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією
Water quality estimation of lake Jalpug–Bolgrad on salt composition and mineralization
250
Матвієнко В. М.,
Поліщук Р. Ю.,
Стригун І. М.
Перспективи створення та функціонування транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні
Prospects for creation and operation of cross-border timber industry cluster in Carpathian region
282
Пожарська А.-О. Ю. Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації
Ecological condition of Odesa sity and their optimization actions
290
Матвієнко В. М., Тхоревська О. В. Чинники формування продовольчої безпеки в Україні
Formation of food safety factors in Ukraine
295
Якушевич В. В. Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі
Forest planting of landscape stripes-regulators as the way of ecological situation optimization in sokolevsky region
305

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Діброва І. О. Методика проведення семінарів з дисципліни «Геоекологія України»
The principles of seminar holding from discipline «Geoecology of Ukraine»
311
Підлісецька І. О. Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів
Research and scientific practice as a component of students masters practical training
317
Ребрина А. А.,
Сивун Ю. А.
Особливості професійної діяльності дослідника річок (на прикладі річки Плоска) як складова професійно-прикладної фізичної культури майбутнього фахівця
Features of professional activity of a water bodies’ researcher are represented as a component of vocational and applied physical training of a future specialist (on the example of the Ploska river)

HISTORY OF CARTOGRAPHY

Даценко Л. М.,
Кардаш Т. В.
Картографування подій Другої світової війни: передумови та історичні інтерпретації
Mapping of the Second World War: background and historical interpretation
334
Мутаєва О. П. Військово-історичні карти в фондах сектору картографічних видань, як джерело наукового дослідження (на прикладі карт Російсько-Турецької війни 1735-1739 рр.)
Military and historical cards in fund of Sector cartographical editions as the source of scientific research (on the example of maps of the Russian-Turkish war of 1735-1739)
345
Осталецька О. І. Атласи і карти видавництва Й. Б. Гоманна та його спадкоємців у фонді сектору картографічних видань НБУВ
Atlases and maps of the J. B. Homann’s published and his heirs are stored in the funds Sector cartographic publications VNLU
354

PERSONALS

 

До біографії А. Г. Ткаченка. Деякі факти
та роздуми

363
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20