En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 5

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Гордій М. С. Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації
Thematic mapping areas of companies for gas transit system are based on space information
Затворницька Л. О. Моніторинг радіозабруднення Чорно-бильського регіону за матеріалами ДЗЗ
Monitoring radiocontaminated chernobyl region for materials ERS
Кардаш Т. В. Складання карт населення Волинської області
Mapping the population of Volyn region
Ковальчук А. І. Використання потенціалу різночасових картографічних джерел та аерокосмічної інформації у дослідженнях річкових систем
Using the potential of multitemporal cartographic sources and aerospace information in studies of river systems
Ковальчук І. П. Перспективи укладання Атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура
Future styling atlas of water resources (water balance) region Western Ukraine and its structure
Онищенко М. Г. Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в Національному атласі України
Cartosemiotics models of telecommunications in National atlas of Ukraine
Печена В. І.,
Тітова С. В.
Особливості картографування забруднення поверхневих вод Закарпатської області
Features of mapping of contamination of surface-water of the Zakarpattya area
Рибак А. А.,
Тітова С. В.
Картографічне забезпечення інвентаризації земель як складової раціонального природокористування
Mapping providing of land inventory as a component of environmental management
Романчук І. Ф. Використання матеріалів дистанційного зондування для моніторингу земельних ресурсів (лісове господарство)
Using of remote sensing materials for monitoring land resources (forestry)
Шевченко Р. Ю.

Дешифрирование объектов природопользования по цифровым космическим геоизображениям
Interpretation of natural resources for the digital space geoimages

GIS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY

Барилко М. М. Геопросторові дані в Україні
Geospatial data in Ukraine
Жданюк Б. С. Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС
Building the digital elevation models and definition other morphometric parametrs of Mizoch ridge GIS means
Филозоф Р. С. Опыт интеграции технологий Esri и Vectuel для решения задач трехмерного моделирования в ArcGis
Experience of technologies integration by "Esri" and "Vectuel" for solving the tasks of three-dimensional modeling in ArcGIS

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Бойко З. В. Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області)
Influence factors estimation on labour resources forming (on example of Dnepropetrovsk area)
Вишня М. М. Екологічний стан Львівської області
The ecological conditions of Lviv region
Горожанкіна Н. А. Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії-Дніпропетровській області
The ethnic component of the regional educational system in Ekaterinoslav province – Dnipropetrovsk region
Аналіз галузевої конкуренто-спроможності господарства України
The analysis of Ukraine economy branch competitiveness
Лазаренко В. А.,
Бейдик О. О.,
Орещенко А. В.
Соціопсихогеографічні аспекти аналізу території
Sociopsichogeographical aspects of territory analysis
Пендерецький О. Соляні промисли Західної України як об'єкти промислового туризму
Salt mines of Western Ukraine as object of industrial tourism
Растворова М. Інтролокальний рівень територіальної ідентичності мешканців м. Запоріжжя
Territorial identity inner level of Zaporijja inhabitants
Смирнов І. Г. Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект
Hotel and restaurant business in the Ancient World: transport, logistic and cartographic aspect
Швець О. І. Особливості дослідження структури землекористування у басейнах малих річок для потреб оптимізації їхнього геоекологічного стану і природокористування
Specifics of the research landuse structure in the basins of small rivers for the needs of optimization their geoecological state and nature use

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Даценко Л. М. Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (від другої половини 40-х до 90-х рр. ХХ ст.)
Development of cartographic constituent of school geographical education (from the second half of the 40 th till 90th of the XX art.)

HISTORY OF CARTOGRAPHY

Нестерчук І. К., Трофименко П. І., Трофименко Н. В. Портолани: міфи та реалії
History of portolans
Дудун Т. В. Топоніми на стародавніх картах
The place-names on ancient maps
Афанасьєв О. Є. Рукописний атлас Грибовського як джерело з історії регіонального природокористування
Handwritten atlas of Gribovsky as a source on regional nature use
Осталецька О. І. Історичні атласи А. Лесажа у фонді сектору картографічних видань НБУВ
The Lesage’s historical atlases in fund of Sector of cartographic editions of VLNU
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20