En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 7

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Азанович О. Б. Складання карт іноземних інвестицій
Foreign investments mapping
Барановський В. Д. Обчислення та оцінка точності площ великих територій
Areas calculating and accuracy estimation of large territories
Курач Т. М. Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт
Preparatory stage of expert estimations of priority of properties of geographical maps
Луцанова А. М. Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів
The peculiarities of creating and using of 3D relief model using modern software
Мацепура М. В. Анаморфовані зображення – метод моделювання зміни пропорцій
Anamorphic images – the modeling method of proportions change
Онищенко М. Г. Вивчення й використання зарубіжного досвіду навчального атласного картографування
Learning and using of foreign experience of the atlas mapping
Пересадько В. А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан і перспективи
Ecological and environmental mapping city: history, state and prospects
Підлісецька І.О.,
Шаповал О.В.
Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області
Tourist potential mapping of Ivano-frankovsk region
Сінна О. І. Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін
Drawing of physical maps series as basis for landscape research and their anthropogenic changes
Федчук А. П.

Розробка методики узгодженої географічної прив’язки в Антарктиці
The development of an unambiguous geo-referencing in Antarctica

GIS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY

Даценко Л.М.,
Карачунова Л.В.
Структурно-графічні моделі соціальної сфери як основа об’єктно-орієнтованої ГІС
Structural and graphical models of the social sphere as the basis of object-oriented GIS
101
Доманська М. В.,
Боднар С. П.
Ідентифікація несанкціонованих звалищ побутових відходів за матеріалами ДЗЗ
Identification unauthorized municipal land fills based on remote sensing
114
Міхно О. Г. Геоінформаційний аналіз місцевості в задачах прихованого пересування військ
Terrain geoinformational analysis for tasks of troops hidden movement
126
Нестеренко Д. А. Навігаційне використання СРНС ГЛОНАСС
Navigation use of SRNS Glonass
132
Федорець О. В. Європейський досвід розроблення та впровадження ГІС в кадастрові системи
European experience of GIS development and improvement into cadastre systems
138
Козлитин В. Е.,
Филозоф Р. С.
Методология и архитектурные особенности разработки ГИС поддержки решений Генеральной схемы Республики Казахстан
Methodological and architectural peculiarities of supply decisions GIS development for Kazakhstan Republic master plan

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Баранова Л. Г. Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області
Regional features and trends in foreign economic activity in Kyiv region
Білоус А.В. Сучасний стан медіа-індустрії України
Modern condition of ukrainian media industry
Гавриленко О. П. Шляхи оптимізації аграрного природо-користування: екогеографічний підхід
Agrarian nature management optimization ways: eco-geographical approach
Дослідження природних стихійних лих
Exploration of natural disasters
Основні характеристики сезонного ходу діоксиду сірки над територією Європи
Main characteristics of sulfur dioxide season changes on Europe territory
Матвієнко В. М.,
Матвієнко Н. М.,
Єрьоменко В. Л.
Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну
Prospects for diversification of gas supplies to Ukraine
Матвієнко Н. М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти
The place of tourism in the Malta economic complex
Пендерецький О. В. Територіальна організація нафто-промислів Західної України
Territorial organization of oil fields in Western Ukraine
Ромаш Т. А.,
Шпиг В. М.
Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів
The peculiarities of stock moisture changes in atmosphere during heavy snowfalls
Мамонтова Л. С. Огляд існуючих методів і засобів моніторингу гідрологічних характеристик водних об’єктів
The overview of existing methods and monitoring means of water objects gidrological characteristics
235
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20